ДОГОВІР № _____

про участь  у діяльності Об’єднання енергетичних підприємств

«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

м. Київ                                                                                                                                          «____» _________ 20__ р.

        

          Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», в особі  Виконавчого директора Котельникова Олександра Олександровича (надалі іменується – «Об’єднання»), який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони,  та _____________________________, в особі _____________________________________________ (надалі іменується – «Член Об’єднання»), який  діє на підставі _______________________, з іншої сторони (надалі разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), уклали цей  договір  про участь у діяльності Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (надалі іменується - «Договір») наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору, Сторони зобов’язуються об’єднати зусилля та спільно діяти для створення належних умов розвитку електроенергетики, підтримання її технічного стану на рівні, який забезпечує ефективне і екологічно безпечне функціонування як Члена Об’єднання, так і галузі в цілому; співпрацювати в сфері розробки, перегляді, виданні нормативно-технічних та інших документів в галузі електроенергетики, а також брати участь в загальногалузевих заходах, що проводяться Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

1.2. Сторони у своїх взаємовідносинах керуються цим Договором, Статутом Об’єднання, а також чинним законодавством України.

2. РОЗМІР ЧЛЕНСЬКІХ ВНЕСКІВ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1.  Відповідно до умов цього Договору, Член Об’єднання зобов’язується сплачувати щомісячні членські внески.

2.2. Розмір щомісячного членського внеску становить  -___________________________ . Розмір річного членського внеску  становить  - ________________________________________________________.

2.3. Член Об’єднання перераховує на поточний рахунок Об’єднання членські внески в розмірі визначеному у п. 2.2. цього Договору - щомісячно до 20 (двадцятого) числа поточного місяця.

2.4. Розрахунки між Сторонами за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Член Об’єднання має право:

-            брати участь в усіх заходах, які проводяться Об’єднанням;

-            обирати і бути обраним до органів управління і контролю Об'єднання;

-            одержувати інформацію з усіх аспектів діяльності Об'єднання.

3.2. Обов’язки Члена Об’єднання:

-            дотримуватися Статуту Об’єднання, інших правил і положень Об’єднання;

-            виконувати рішення органів управління та контролю Об’єднання;

-            сплачувати членські внески у порядку і розмірах, що визначені цим Договором.

3.3.  Об’єднання має право:

-            забезпечувати Члена Об’єднання нормативно-технічною та іншою документацією, розробленою та виданою за наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, на замовлення Об’єднання після отримання від Члена Об’єднання членських внесків за цим Договором;

-            інформувати Члена Об’єднання про проведення загальногалузевих заходів;

-            залучати для виконання своїх зобов’язань за цим Договором третіх осіб.

3.4. Обов’язки Об'єднання:

-          за вимогою Члена Об’єднання надавати перелік нормативно-технічних документів, що підлягають розробленню, перегляду та виданню.

-          за вимогою Члена Об’єднання щоквартально надавати інформацію про стан виконання умов цього Договору;

-          за вимогою Члена Об’єднання надавати інформацію про загальногалузеві заходи, що проводяться  за участю Об’єднання.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх договірних зобов`язань відповідно до чинного законодавства України.

4.2. За несвоєчасну оплату (прострочення оплати)  членських внесків (грошових коштів) за цим Договором, Член Об’єднання  сплачує Об’єднанню пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення за кожен день від суми заборгованості по оплаті.

4.3. Оплата штрафних санкцій за цим Договором не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

 

5. УМОВИ ДІЇ, ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє ______________________ р.

5.2. У разі, коли жодна з Сторін за два тижня до закінчення строку дії цього Договору не заявить про своє небажання надалі продовжувати співробітництво. Договір вважається продовженим на тих самих умовах на кожний наступний календарний рік.

5.3. Внесення змін до Договору може мати місце тільки за наявності письмового погодження Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України

5.4.  Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін,  завірені печатками Сторін.

5.5. Випадки визнання в судовому порядку окремих частин Договору недійсними, не тягнуть за собою визнання недійсним Договору в цілому.

5.6. Даний Договір може бути розірваний лише  за  згодою Сторін, на письмову вимогу однієї зі Сторін з обґрунтуванням причини розірвання Договору на умовах передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі суперечки та спори між Сторонами, що виникають за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У випадку не досягнення Сторонами взаємоприйнятого рішення, всі розбіжності, суперечки та спори між Сторонами за Договором, у зв'язку з його дією або тлумаченням вирішуються в судовому порядку передбаченому чинним законодавством України.

 

7. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОРУ

            7.1. Жодна із Сторін, не буде вважатися відповідальною за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у тій мірі, у якій виконання таких зобов'язань затримується або неможливе внаслідок обставин форс-мажору.

            7.2. Під обставинами форс-мажору Сторонами розуміються обставини зовнішнього характеру, що виникли поза волею Сторін, та які не можна було уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, зливи, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного походження (вибухи, пожежі), обставини суспільного життя (повстання, громадські хвилювання, епідемії, страйки, війни й воєнні операції будь-якого характеру, блокади, прийняття органами державної влади актів, які унеможливлюють виконання зобов'язань), і які Сторони не могли передбачати під час підписання цього Договору.

            7.3. Настання обставин форс-мажору підтверджується Стороною, що посилається на ці обставини, у порядку встановленому чинним законодавством України, на вимогу іншої Сторони.

            7.4. Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання та/або невиконання своїх зобов'язань, якщо обставини форс-мажору наступили в період прострочення виконання зобов'язань.

 

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

            8.1. Сторони цього Договору зобов’язуються негайно, але в строк не пізніше 5 (п’яти) календарних днів із дня коли відбудеться зміна,  інформувати один одного про будь-які зміни, зокрема: юридичної адреси, поштової адреси, банківських реквізитів, номерів телефонів і телефаксів, зміни уповноважених посадових осіб, а також всі інші зміни, що здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторонами за цим Договором. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів, а у разі неповідомлення про настання змін несе ризик настання пов'язаних із ними несприятливих наслідків.

            8.2. Будь-які повідомлення за цим Договором передаються в письмовій формі, відправляються рекомендованим листом або доводяться до відома іншої сторони кур’єром під розписку.

            8.3. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

            8.4. Усі питання, що прямо не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

            8.5. Цей Договір укладений українською мовою, при повному розумінні Сторонами предмету Договору, у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну чинність.

            8.6. Член Об’єднання  має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

            8.7. Об’єднання має статус неприбуткової організації.

9. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ОБ’ЄДНАННЯ

Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

Адреса:

01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 27,

тел. 206-24-86, тел./факс (044)206-24-88

п/р 26009390501 в ПАТ "Енергобанк" м. Київ,

МФО: 300272, ЄДРПОУ 21677681

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ

№ 200150406

Індивідуальний податковий

№ 216776826597

Виконавчий директор

  ________________ ___________ О.О.Котельников

                   ЧЛЕН ОБ’ЄДНАННЯ

Місцезнаходження:

___________________________________________

Адреса для листування:

___________________________________________

тел. ______тел./факс ________________________

п/р _______________________________________

МФО: ___________________________________

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ

№ ________________________________________

Індивідуальний податковий

№ ________________________________________

_________________________